Căn cứ vào thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.          Căn cứ vào kết ...